Tổng Hợp

Những nhân tố tác động đến quyết định mua cà phê bột trung nguyên tại TPHCM

Ngày đăng: 13/03/2017, 23:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM NGUYỄN QUỐC VIỆT NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA PHÊ BỘT TRUNG NGUYÊN TẠI TPHCM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh– Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM NGUYỄN QUỐC VIỆT NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA PHÊ BỘT TRUNG NGUYÊN TẠI TPHCM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH (Hướng nghiên cứu) Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS HỒ TIẾN DŨNG TP Hồ Chí Minh– Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Những nhân tố tác động đến định mua phê bột Trung Nguyên TP.HCM” nghiên cứu Ngoài trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP.HCM, ngày … tháng … năm 2016 Học viên MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG TÓM TẮT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học đề tài 1.6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan thị trường phê bột hòa tan .5 2.1.1 Khái niệm phê bột hòa tan 2.1.2 Đôi nét thị trường phê Việt Nam 2.2 Các lý thuyết liên quan đến hành vi người tiêu dùng 2.2.1 Khái niệm hành vi tiêu dùng (Consumer Behavior) 2.2.2 Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action) 2.2.3 Thuyết hành vi dư định (Theory of Planned Behaviour) 10 2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người mua 11 2.3 Tiến trình định mua 18 2.4 Các mô hình nghiên cứu lý thuyết 19 2.4.1 Mô hình nghiên cứu nước 19 2.4.2 Mô hình nghiên cứu nước 20 2.5 Mô hình nghiên cứu giả thuyết 21 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 23 3.1 Thông tin nghiên cứu 23 3.2 Quy trình nghiên cứu 23 3.3 Phương pháp nghiên cứu 24 3.3.1 Nghiên cứu định tính 26 3.3.1.1 Kết nghiên cứu 26 3.3.1.2 Thang đo 27 3.3.2 Nghiên cứu định lượng .29 3.3.2.1 Thiết kế mẫu thu thập liệu 30 3.3.2.2 Phân tích liệu 31 3.4 Tóm tắt chương 35 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .36 4.1 Phân tích mẫu .36 4.2 Kiểm định thang đo .37 4.2.1 Phân tích hệ số tin cậy Cronbach ‘s Alpha 37 4.2.2 Phân tích nhân tố EFA 39 4.3 Kiểm định mô hình nghiên cứu giả thuyết 43 4.3.1 Phân tích tương quan 43 4.3.2 Phân tích hồi quy 46 4.3.3 Kiểm định giả thuyết 49 4.3.4 Phân tích khác biệt: 51 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 53 4.5 Tóm tắt chương 57 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ .58 5.1 Kết luận 58 5.2 Các gợi ý quản trị .59 5.2.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 59 5.2.2 Xây dựng giá sản phẩm hợp lý 60 5.2.3 Xây dựng hệ thống kênh phân phối đa dạng 60 5.2.4 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm 61 5.2.5 Thực chương trình quảng bá sản phẩm 62 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục I: DÀN BÀI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH: Phụ lục II: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Phụ lục III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU III.1 Thống kê mô tả III.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo III.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA III.4 Phân tích tương quan III.5 Phân tích hồi quy III.6 Phân tích khác biệt DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mô hình Lý thuyết Hành động Có Lý – TRA Hình 2.2: Mô hình Lý thuyết Hành vi Có Hoạch định – TPB Hình 2.3 Mô hình chi tiết yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng Hình 2.4 Mô hình EKB Hình 2.5 Mô hình Lê Thị Thu Hương Hình 2.6 Mô hình Huỳnh Thị Kim Quyên Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu Hình 4.1 Biểu đồ phần dư chuẩn hóa DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Thang đo thành phần Quyết định mua Bảng 3.2 Tỷ lệ hồi đáp Bảng 4.1 Thông tin mẫu Bảng 4.2 Bảng kết phân tích Cronbach’s Alpha Bảng 4.3 Bảng kết phân tích EFA biến độc lập Bảng 4.4 Bảng kết phân tích EFA biến phụ thuộc Bảng 4.5 Bảng tóm tắt giả thuyết mô hình nghiên cứu sau đánh giá thang đo Bảng 4.6 Kết phân tích tương quan Pearson Bảng 4.7 Bảng tiêu đánh giá độ phù hợp mô hình Bảng 4.8 Bảng kiểm định độ phù hợp mô hình Bảng 4.9 Bảng thông số thống kê biến mô hình hồi quy Bảng 4.10 Kết kiểm định mô hình lý thuyết Bảng 4.11: Thống kê mô tả yếu tố Chất lượng sản phẩm Bảng 4.12: Thống kê mô tả yếu tố Giá Bảng 4.13: Thống kê mô tả yếu tố Địa điểm Bảng 4.14: Thống kê mô tả yếu tố Chiêu thị Bảng 4.15: Thống kê mô tả yếu tố Khẩu vị phê Bảng 4.16: Thống kê mô tả yếu tố Văn hóa TÓM TẮT Trong tình hình cạnh tranh mạnh mẽ nhà cung cấp việc đánh giá Quyết định mua người tiêu dùng sản phẩm phê bột cần thiết Trung Nguyên Dựa đánh giá thiết thực khách hàng để đưa giải pháp cụ thể nhằm nâng cao Quyết định mua người tiêu dùng sản phẩm phê bột Trung Nguyên nhằm gia tăng hoạt động kinh doanh công ty tương lai Mục tiêu trọng tâm nghiên cứu nhằm đánh giá hành vi người tiêu dùng sản phẩm phê bột Trung Nguyên thời gian qua, yếu tố tác động đến Quyết định mua người tiêu dùng sản phẩm phê bột Trung Nguyên khía cạnh hạn chế, vấn đề cần giải trình phát triển Đề tài thực với phương pháp định tính định lượng Kết nghiên cứu định tính xác định nhân tố tác động đến Quyết định mua người tiêu dùng sản phẩm phê bột cần thiết Trung Nguyên gồm: Chất lượng sản phẩm, Giá cả, Địa điểm, Chiêu thị, Khẩu vị phê, Văn hóa Ngoài ra, nghiên cứu đến ảnh hưởng biến thuộc đặc điểm nhân Quyết định mua người tiêu dùng sản phẩm phê bột Trung Nguyên độ tuổi, giới tính, mục đích sử dụng Nghiên cứu định lượng thực thông qua bảng thiết lập mẫu khảo sát, với 210 quan sát phân tích hồi quy đa biến thông qua phần mềm SPSS 16.0 Kết phân tích, kiểm định thang đo phân tích nhân tố EFA cho thấy mô hình nghiên cứu gồm: nhân tố độc lập Chất lượng sản phẩm, Giá cả, Địa điểm, Chiêu thị, Khẩu vị phê, Văn hóa tác động đến Quyết định mua người tiêu dùng sản phẩm phê bột cần thiết Trung Nguyên Và kết hồi quy đa biến khẳng định mô hình nghiên cứu phù hợp với liệu khảo sát cho thấy giả thuyết cho mô hình nghiên cứu chấp nhận Ngoài ra, kết phân tích khác biệt theo đặc điểm nhân học nhóm đối tượng khảo sát cho 22 Nếu sản phẩm phê bột Trung Nguyên sẵn, tìm mua, không dùng sản phẩm thương hiệu khác 23 Tôi giới thiệu sản phẩm phê bột Trung Nguyên cho người khác 1□ □ □ 4□ □ 1□ □ □ 4□ □ TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ANH/ CHỊ ĐÃ GIÚP ĐỠ VÀ TRẢ LỜI PHIẾU PHỎNG VẤN NÀY! Phụ lục III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU III.1 Thống kê mô tả Giới tính Frequency Valid nam nữ Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 120 57.1 57.1 57.1 90 42.9 42.9 100.0 210 100.0 100.0 Độ tuổi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid < 30 tuổi 32 15.2 15.2 15.2 Từ 30 – < 40 tuổi 66 31.4 31.4 46.7 Từ 40 – < 50 tuổi 40 19.0 19.0 65.7 Từ 50 tuổi trở lên 72 34.3 34.3 100.0 210 100.0 100.0 Total Mục đích sử dụng Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Sử dụng nhân 102 48.6 48.6 48.6 Kinh doanh 108 51.4 51.4 100.0 Total 210 100.0 100.0 III.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo Chất lượng sản phẩm Reliability Statistics Cronbach’s Alpha 792 N of Items Item Statistics Mean Std N Deviation Bao bì sản phẩm phê bột Trung Nguyên đẹp, thu hút 2.84 984 210 2.77 922 210 2.79 1.043 210 ý khách hàng Sản phẩm phê bột Trung Nguyên đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Sản phẩm phê bột Trung Nguyên sản xuất theo quy trình đảm bảo chất lượng đồng cho sản phẩm Sản phẩm phê bột Trung Nguyên có chất lượng tốt 3.09 1.038 210 hẳn sản phẩm loại nhà sản xuất khác Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach’s Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted Bao bì sản phẩm phê bột Trung 8.64 5.800 642 720 8.71 6.358 560 760 8.70 5.763 591 746 8.39 5.684 616 733 Nguyên đẹp, thu hút ý khách hàng Sản phẩm phê bột Trung Nguyên đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Sản phẩm phê bột Trung Nguyên sản xuất theo quy trình đảm bảo chất lượng đồng cho sản phẩm Sản phẩm phê bột Trung Nguyên có chất lượng tốt hẳn sản phẩm loại nhà sản xuất khác Giá Reliability Statistics Cronbach’s Alpha 827 N of Items Item Statistics Mean Std N Deviation Giá sản phẩm phê bột Trung Nguyên ảnh hưởng đến 2.83 1.178 210 2.71 1.061 210 2.78 1.145 210 định sử dụng Tôi chọn phê bột Trung Nguyên cảm thấy chất lượng phù hợp với giá sản phẩm Tôi chọn sản phẩm thay giá sản phẩm phê bột Trung Nguyên tăng Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach’s Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Giá sản phẩm phê bột Trung Correlation Deleted 5.49 3.993 668 780 5.61 4.498 645 801 5.54 3.857 746 697 Nguyên ảnh hưởng đến định sử dụng Tôi chọn phê bột Trung Nguyên cảm thấy chất lượng phù hợp với giá sản phẩm Tôi chọn sản phẩm thay giá sản phẩm phê bột Trung Nguyên tăng Địa điểm Reliability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items 673 Item Statistics Mean Std N Deviation Sản phẩm phê bột Trung Nguyên có bán hầu hết cửa 3.00 1.021 210 Hệ thống cửa hàng phê Trung Nguyên phân bố rộng khắp 2.94 1.170 210 Tôi tìm mua sản phẩm phê bột Trung Nguyên dễ 2.83 1.038 210 hàng siêu thị dàng nơi Item-Total Statistics Sản phẩm phê bột Trung Nguyên Scale Mean if Scale Corrected Cronbach’s Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 5.77 3.565 447 627 5.83 2.838 538 506 5.94 3.417 478 588 có bán hầu hết cửa hàng siêu thị Hệ thống cửa hàng phê Trung Nguyên phân bố rộng khắp Tôi tìm mua sản phẩm phê bột Trung Nguyên dễ dàng nơi Chiêu thị Reliability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items .771 Item Statistics Mean Std N Deviation Các chương trình giảm giá, khuyến cho sản phẩm phê bột 2.98 1.134 210 2.99 1.231 210 2.77 1.196 210 Trung Nguyên tác động mạnh đến định sử dụng khách hàng Các chương trình quảng cáo sản phẩm phê bột Trung Nguyên hấp dẫn, thu hút khách hàng Cách trưng bày sản phẩm phê bột Trung Nguyên cửa hàng, siêu thị bắt mắt Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach’s Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted Các chương trình giảm giá, khuyến 5.76 4.453 621 676 5.75 4.132 612 685 5.96 4.362 584 715 cho sản phẩm phê bột Trung Nguyên tác động mạnh đến định sử dụng khách hàng Các chương trình quảng cáo sản phẩm phê bột Trung Nguyên hấp dẫn, thu hút khách hàng Cách trưng bày sản phẩm phê bột Trung Nguyên cửa hàng, siêu thị bắt mắt Khẩu vị phê Reliability Statistics Cronbach’s Alpha 843 N of Items Item Statistics Mean Std N Deviation Sản phẩm phê bột Trung Nguyên có mùi thơm hấp dẫn, 2.99 953 210 2.81 907 210 đặc trưng Sản phẩm phê bột Trung Nguyên có vị đậm đà, gu phê người Việt Sản phẩm phê bột Trung Nguyên có hương vị thơm ngon 2.77 856 210 hẳn sản phẩm loại nhà sản xuất khác Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach’s Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted Sản phẩm phê bột Trung Nguyên 5.59 2.607 684 808 5.76 2.756 679 809 5.80 2.722 768 729 có mùi thơm hấp dẫn, đặc trưng Sản phẩm phê bột Trung Nguyên có vị đậm đà, gu phê người Việt Sản phẩm phê bột Trung Nguyên có hương vị thơm ngon hẳn sản phẩm loại nhà sản xuất khác Văn hóa Reliability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items 791 Item Statistics Mean Std N Deviation Sản phẩm phê bột Trung Nguyên đáp ứng nhu cầu sử dụng 2.94 1.076 210 3.01 1.251 210 3.02 1.094 210 phê phin người Việt Sản phẩm phê bột Trung Nguyên đáp ứng thị hiếu tiêu dùng người Việt Sản phẩm phê bột Trung Nguyên sản phẩm phê ưa chuộng người Việt Item-Total Statistics Sản phẩm phê bột Trung Nguyên đáp ứng nhu cầu sử dụng phê phin người Việt Scale Mean if Scale Corrected Cronbach’s Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 6.03 4.310 630 719 Sản phẩm phê bột Trung 5.96 3.812 596 764 5.95 4.084 680 666 Nguyên đáp ứng thị hiếu tiêu dùng người Việt Sản phẩm phê bột Trung Nguyên sản phẩm phê ưa chuộng người Việt Quyết định mua Reliability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items 819 Item Statistics Mean Std N Deviation Tôi tiếp tục sử dụng sản phẩm phê bột Trung Nguyên 2.93 1.153 210 3.00 1.143 210 2.95 1.211 210 2.92 1.082 210 tương lai Khi có nhu cầu sử dụng phê nghĩ tới sản phẩm phê bột Trung Nguyên Nếu sản phẩm phê bột Trung Nguyên sẵn, tìm mua, không dùng sản phẩm thương hiệu khác Tôi giới thiệu sản phẩm phê bột Trung Nguyên cho người khác Item-Total Statistics Tôi tiếp tục sử dụng sản Scale Mean if Scale Corrected Cronbach’s Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 8.88 7.707 724 732 8.80 8.601 561 808 8.86 7.807 650 769 8.88 8.498 634 776 phẩm phê bột Trung Nguyên tương lai Khi có nhu cầu sử dụng phê nghĩ tới sản phẩm phê bột Trung Nguyên Nếu sản phẩm phê bột Trung Nguyên sẵn, tìm mua, không dùng sản phẩm thương hiệu khác Tôi giới thiệu sản phẩm phê bột Trung Nguyên cho người khác III.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập KMO and Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett’s Test of Sphericity 825 Approx Chi-Square 1579.380 df 171 Sig .000 Total Variance Explained Compo Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings nent Total % of Cumulati Variance ve % Total % of Cumulativ Variance e% Total % of Cumul Varian ative ce % 5.393 28.382 28.382 5.393 28.382 28.382 2.518 13.253 13.253 2.336 12.296 40.677 2.336 12.296 40.677 2.383 12.541 25.794 2.079 10.944 51.621 2.079 10.944 51.621 2.317 12.193 37.987 1.462 7.694 59.316 1.462 7.694 59.316 2.291 12.058 50.045 1.102 5.800 65.116 1.102 5.800 65.116 2.029 10.681 60.726 1.019 5.362 70.478 1.019 5.362 70.478 1.853 9.751 70.478 654 3.443 73.921 622 3.275 77.195 565 2.974 80.169 10 544 2.861 83.030 11 511 2.691 85.721 12 446 2.347 88.068 13 413 2.176 90.244 14 388 2.042 92.286 15 359 1.890 94.177 16 318 1.671 95.848 17 289 1.520 97.368 18 279 1.467 98.834 19 221 1.166 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component Bao bì sản phẩm phê bột Trung 820 -.078 043 052 -.010 051 Nguyên đẹp, thu hút ý khách hàng Sản phẩm phê bột Trung Nguyên 699 014 185 272 -.069 030 768 114 127 -.078 198 098 798 031 -.068 148 045 -.043 135 051 830 116 098 096 051 079 740 369 104 096 046 -.035 866 125 103 169 -.062 054 -.026 389 043 703 040 -.009 170 058 207 797 135 137 216 089 193 672 080 000 143 370 713 176 092 035 034 294 786 099 -.018 244 166 006 775 229 032 845 -.025 110 104 015 đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Sản phẩm phê bột Trung Nguyên sản xuất theo quy trình đảm bảo chất lượng đồng cho sản phẩm Sản phẩm phê bột Trung Nguyên có chất lượng tốt hẳn sản phẩm loại nhà sản xuất khác Giá sản phẩm phê bột Trung Nguyên ảnh hưởng đến định sử dụng Tôi chọn phê bột Trung Nguyên cảm thấy chất lượng phù hợp với giá sản phẩm Tôi chọn sản phẩm thay giá sản phẩm phê bột Trung Nguyên tăng Sản phẩm phê bột Trung Nguyên có bán hầu hết cửa hàng siêu thị Hệ thống cửa hàng phê Trung Nguyên phân bố rộng khắp Tôi tìm mua sản phẩm phê bột Trung Nguyên dễ dàng nơi Các chương trình giảm giá, khuyến cho sản phẩm phê bột Trung Nguyên tác động mạnh đến định sử dụng khách hàng Các chương trình quảng cáo sản phẩm phê bột Trung Nguyên hấp dẫn, thu hút khách hàng Cách trưng bày sản phẩm phê bột Trung Nguyên cửa hàng, siêu thị bắt mắt Sản phẩm phê bột Trung Nguyên có mùi thơm hấp dẫn, đặc trưng Sản phẩm phê bột Trung Nguyên 004 855 089 002 050 037 021 890 013 082 061 099 129 011 146 748 215 244 086 088 235 679 215 211 209 154 248 771 187 029 có vị đậm đà, gu phê người Việt Sản phẩm phê bột Trung Nguyên có hương vị thơm ngon hẳn sản phẩm loại nhà sản xuất khác Sản phẩm phê bột Trung Nguyên đáp ứng nhu cầu sử dụng phê phin người Việt Sản phẩm phê bột Trung Nguyên đáp ứng thị hiếu tiêu dùng người Việt Sản phẩm phê bột Trung Nguyên sản phẩm phê ưa chuộng người Việt Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc KMO and Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett’s Test of Sphericity 787 Approx Chi-Square 291.994 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total Variance % of Cumulative % Variance 2.600 65.003 65.003 581 14.527 79.529 489 12.220 91.750 330 8.250 100.000 2.600 65.003 65.003 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component Tôi tiếp tục sử dụng sản phẩm phê bột Trung Nguyên tương lai 863 Khi có nhu cầu sử dụng phê nghĩ tới sản phẩm phê bột Trung Nguyên 742 Nếu sản phẩm phê bột Trung Nguyên sẵn, tìm mua, không dùng 814 sản phẩm thương hiệu khác Tôi giới thiệu sản phẩm phê bột Trung Nguyên cho người khác 801 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted III.4 Phân tích tương quan Correlations Quyết Chất định mua lượng Giá Địa điểm Chiêu Khẩu vị Văn thị phê hóa sản phẩm Quyết Pearson định mua Correlation 568** 598** 430** 602** 660** 764** 000 000 000 000 000 000 210 210 210 210 210 210 210 568** 250** 154* 336** 370** 462** 000 026 000 000 000 210 210 210 210 210 256** 392** 426** 555** 000 000 000 000 Sig (2tailed) N Chất Pearson lượng Correlation sản Sig (2- phẩm tailed) N Giá Pearson 000 210 210 598** 250** 000 000 210 210 210 210 210 210 210 430** 154* 256** 150* 158* 310** 000 026 000 030 022 000 210 210 210 210 210 210 210 602** 336** 392** 150* 474** 513** 000 000 000 030 000 000 210 210 210 210 210 210 210 660** 370** 426** 158* 474** 520** Correlation Sig (2tailed) N Địa điểm Pearson Correlation Sig (2tailed) N Chiêu thị Pearson Correlation Sig (2tailed) N Khẩu vị Pearson phê Correlation Sig (2- 000 000 000 022 000 000 210 210 210 210 210 210 210 764** 462** 555** 310** 513** 520** 000 000 000 000 000 000 210 210 210 210 210 210 tailed) N Văn hóa Pearson Correlation Sig (2tailed) N 210 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) III.5 Phân tích hồi quy Model Summaryb Model R 891a R Adjusted R Std Error of Durbin- Square Square the Estimate Watson 795 789 41040 1.748 a Predictors: (Constant), Văn hóa, Địa điểm, Chất lượng sản phẩm, Chiêu thị, Giá , Khẩu vị phê b Dependent Variable: Quyết định mua ANOVAa Model Sum of df Mean Square F Sig Squares Regression 132.335 22.056 34.190 203 168 166.525 209 Residual Total 130.952 000b a Dependent Variable: Quyết định mua b Predictors: (Constant), Văn hóa, Địa điểm, Chất lượng sản phẩm, Chiêu thị, Giá , Khẩu vị phê Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF Error (Constant) -.899 157 -5.719 000 Chất lượng 238 041 210 5.738 000 756 1.323 Giá 139 035 155 3.917 000 649 1.540 Địa điểm 228 038 200 5.938 000 893 1.120 sản phẩm Chiêu thị 167 039 168 4.302 000 665 1.504 Khẩu vị 272 044 246 6.193 000 640 1.563 283 043 305 6.657 000 481 2.081 phê Văn hóa a Dependent Variable: Quyết định mua Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 1.0897 4.3149 2.9695 79573 210 -1.02339 1.86042 00000 40446 210 Std Predicted Value -2.362 1.691 000 1.000 210 Std Residual -2.494 4.533 000 986 210 Std Deviation Std Error Mean Residual a Dependent Variable: Quyết định mua III.6 Phân tích khác biệt Sự khác biệt theo giới tính Group Statistics Giới N Mean tính Quyết định mua nam 120 2.9500 88659 08093 nữ 90 2.9956 90491 09539 Independent Samples Test Levene’s Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig (2- Mean Std Error 95% Confidence tailed) Difference Difference Interval of the Difference Lower Quyết Equal định mua variances 132 717 Upper -.365 208 715 -.04556 12473 -.29145 20034 -.364 189.7 716 -.04556 12510 -.29231 20120 assumed Equal variances not 32 assumed Sự khác biệt theo độ tuổi Test of Homogeneity of Variances Quyết định mua Levene Statistic df1 3.185 df2 Sig 207 043 ANOVA Quyết định mua Sum of Squares df Mean F Sig Square Between Groups 31.998 15.999 Within Groups 134.527 207 650 Total 166.525 209 24.618 000 Multiple Comparisons Dependent Variable: Quyết định mua Dunnett t (2-sided)a (I) Độ tuổi (J) Độ tuổi Mean Difference Std (I-J) Error Từ 30 – < 40 tuổi Từ 50 tuổi trở lên -.72738* Từ 40 – < 50 tuổi Từ 50 tuổi trở lên -.95132* * The mean difference is significant at the 0.05 level Sig 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound 12436 000 -1.0052 -.4496 15748 000 -1.3031 -.5995 a Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it Sự khác biệt theo mục đích sử dụng Group Statistics Mục đích sử N Mean dụng Std Std Error Deviation Mean Quyết định Sử dụng nhân 102 3.0980 78690 07791 mua Kinh doanh 108 2.8481 97016 09335 Independent Samples Test Levene’s Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig (2- Mean Std Error 95% Confidence tailed) Difference Difference Interval of the Difference Lower Quyết Equal định variances mua assumed Equal variances not assumed 14.349 000 Upper 2.043 208 042 24989 12232 00875 49103 2.055 203.419 041 24989 12160 01014 48964 … nghiên cứu Xác định nhân tố tác động đến định mua cà phê bột Trung Nguyên người tiêu dùng TP.HCM 2 Đánh giá mức độ tác động mối liên hệ nhân tố tác động đến định mua cà phê bột Trung Nguyên người… nhằm gia tăng định mua sản phẩm cà phê bột Trung Nguyên người tiêu dùng TPHCM 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là: nhân tố tác động đến định mua cà phê bột Trung Nguyên người… việc hoạch định chiến lược phù hợp giúp doanh nghiệp tồn phát triển? Từ nhận định thực tế thị trường, đề tài “NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CÀ PHÊ BỘT TRUNG NGUYÊN TẠI TPHCM trở

Xem Thêm:  Xả Vuông Tôm | Tôm Nhiêu Vô Kể Cào Tôm Như Cào Lúa Nhìn Là Mê | Đi Đâu Ăn Gì

Xem thêm :  Ý nghĩa 7 vị trí nốt ruồi trên mặt nam giới chính xác nhất

– Xem thêm –

Xem thêm: Những nhân tố tác động đến quyết định mua cà phê bột trung nguyên tại TPHCM , Những nhân tố tác động đến quyết định mua cà phê bột trung nguyên tại TPHCM , Những nhân tố tác động đến quyết định mua cà phê bột trung nguyên tại TPHCM , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, 2 Các lý thuyết liên quan đến hành vi người tiêu dùng, 5 Mô hình nghiên cứu và giả thuyết, CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ, Phụ lục I: DÀN BÀI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH:, Phụ lục II: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT, Phụ lục III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Ấm Thực Việt
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button