Tổng Hợp

Kết hợp hàm left và right trong excel, cách kết hợp hàm left và right

Cách dùng hàm LEFT, RIGHT và MID kết hợp trong Excel nâng cao

Sử dụng các hàm TEXT trong Excel như LEFT, RIGHT và MID, bạn có thể trích xuất một chuỗi con từ bên trái, bên phải hoặc giữa của một chuỗi văn bản.

Chuỗi con chỉ đơn giản là một phần của chuỗi văn bản (hoặc một mục nhập văn bản) trong một ô. Ví dụ: ‘the Fury’ là một chuỗi con của ‘Ours is the Fury’.

Đôi khi bạn có thể muốn trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi văn bản trong dữ liệu excel. Ví dụ: bạn muốn trích xuất tên thành phố (Los Angeles) từ toàn bộ địa chỉ (6854 Santee St, Los Angeles, CA 90015, United States). Tuy nhiên, không có hàm chuỗi con cụ thể nào trong Excel mà bạn có thể sử dụng để trích xuất một chuỗi con. Điều này vẫn có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một số hàm tích hợp được phân loại trong hàm TEXT.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách trích xuất một chuỗi con từ một ô bằng cách sử dụng các hàm văn bản trong Excel.

Các hàm trong Excel TEXT để trích xuất các chuỗi con

Có ba hàm chính được sử dụng để trích xuất một chuỗi văn bản từ một ô.

 • Hàm LEFT: Nó trích xuất một chuỗi con từ bên trái của chuỗi văn bản.
 • Hàm RIGHT: Nó trích xuất một chuỗi con từ bên phải của chuỗi văn bản.
 • Hàm MID: Nó trích xuất một chuỗi con từ giữa một chuỗi, bắt đầu từ vị trí được chỉ định trong văn bản.

Ngoài ra còn có các chức năng khác, như FIND, SEARCH, LEN được sử dụng để tìm vị trí hoặc độ dài của văn bản được chỉ định.

Hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT được sử dụng để trích xuất một số ký tự nhất định từ bên trái của chuỗi, bắt đầu bằng ký tự đầu tiên của chuỗi.

Cú pháp cho hàm LEFT:

=LEFT(text,[num_chars])

Trong đó:

 • text: Chỉ định chuỗi văn bản hoặc tham chiếu đến một ô có chứa các ký tự bạn muốn trích xuất.
 • num_chars: Chỉ định số không của các ký tự bạn muốn trích xuất (điều này bao gồm khoảng cách giữa các ký tự).

Ví dụ cho hàm LEFT:

Giả sử chúng ta có một địa chỉ trong ô A1 của bảng tính. Và chúng tôi chỉ muốn số cửa và tên đường từ địa chỉ, vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng hàm LEFT sau:

=LEFT(A1,14)

Hàm trong ảnh chụp màn hình ở trên yêu cầu Excel xem giá trị văn bản trong ô ‘A1 ′ và sau đó trích xuất các ký tự’ 14 ‘ngoài cùng bên trái từ chuỗi văn bản đó.

Cách trích xuất một chuỗi con trước các ký tự cụ thể

Nếu chuỗi của bạn có một mẫu, thì bạn có thể sử dụng hàm LEN và FIND của Excel để trả về số ký tự được chỉ định mà không cần đếm số ký tự để nhập đối số thứ hai.

Xem thêm :  Cách làm bẫy cá chép

Nhập công thức sau để trích xuất một chuỗi con trước một ký tự cụ thể:

=LEFT(text,FIND("char",text)-1)
 • text: Một chuỗi mà từ đó chúng ta muốn trích xuất một chuỗi con, đây có thể là một chuỗi văn bản hoặc một tham chiếu đến một ô có một chuỗi.
 • char: Một ký tự cụ thể mà chúng tôi muốn xác định vị trí. 

Hàm FIND tìm vị trí của ký tự được chỉ định và trừ 1 (chính ký tự) khỏi kết quả, sau đó nó kéo tất cả các ký tự còn lại của nó bằng cách sử dụng hàm LEFT.

Ví dụ, chúng tôi có một danh sách các địa chỉ email. Chúng tôi chỉ muốn trích xuất tên người dùng từ địa chỉ email dưới dạng chuỗi con trước ký tự (@) từ ô A2, vì chúng tôi đang sử dụng công thức này:

=LEFT(A2,FIND("@",A2)-1)

Công thức này sử dụng hàm FIND để trả về vị trí của ký tự ‘@’, là 9 và 1 vị trí được trừ đi để trích xuất 8 ký tự từ bên trái của chuỗi với sự trợ giúp của hàm LEFT.

Chúng tôi sẽ thử một ví dụ khác, nhưng lần này với một cách tiếp cận hơi khác.

Để lấy văn bản trước một ký tự hoặc các ký tự cụ thể, lần này chúng ta sử dụng các hàm SEARCH hoặc FIND và LEN. Tìm vị trí của ký tự bằng hàm SEARCH, trừ vị trí đó khỏi tổng độ dài của chuỗi được tìm thấy bởi hàm LEN, và cuối cùng lấy số ký tự bị trừ ở bên trái của chuỗi bằng hàm LEFT. Bạn có thể sử dụng SEARCH hoặc FIND để trả về vị trí của ký tự. Cú pháp:

=LEFT(text,LEN(text)-SEARCH("char",text))

Chúng tôi sẽ sử dụng công thức dưới đây để trích xuất một chuỗi con trước từ ‘The’ trong ví dụ của chúng tôi:

=LEFT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" The",A2))

Công thức trên trả về vị trí của các ký tự ‘The’ (19) bằng hàm SEARCH, trừ số đó khỏi tổng độ dài của chuỗi được tìm thấy bởi hàm LEN (37) và cuối cùng trích xuất số ký tự kết quả (18) bên trái của chuỗi với hàm LEFT.

Lưu ý: Chúng tôi đã cung cấp khoảng trắng và từ “The” làm đối số cho hàm SEARCH trong công thức trên.

Nếu chúng ta sử dụng nhiều ký tự trong đối số đầu tiên của SEARCH hoặc FIND, nó sẽ chỉ trả về vị trí của ký tự đầu tiên.

Hàm RIGHT trong Excel

Để trích xuất một chuỗi con từ phía bên phải hoặc cuối chuỗi văn bản, hãy sử dụng hàm RIGHT:

=RIGHT(text,[num_chars])

Ví dụ cho Hàm RIGHT :

Trong danh sách tên ví dụ của chúng tôi, chúng tôi muốn trích xuất Họ dưới dạng chuỗi con từ phía bên phải của Họ và sử dụng công thức sau:

=RIGHT(A2,7)

Hàm ở trên yêu cầu Excel xem xét giá trị văn bản trong ô ‘A2’ và sau đó trích xuất các ký tự ‘7’ ngoài cùng bên phải từ chuỗi văn bản đó.

Xem thêm :  PHÂN TÍCH NGÀNH SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN

Cách trích xuất một chuỗi con sau các ký tự cụ thể

Nếu bạn muốn lấy một chuỗi con sau một ký tự cụ thể, bạn có thể sử dụng hàm LEN và SEARCH / FIND cùng nhau trong đối số num_char của hàm RIGHT để tìm số ký tự nhất định.

Cú pháp:

=RIGHT(text,LEN(text)-SEARCH("char",text))

Giả sử chúng ta có một danh sách email, chúng ta muốn trích xuất Tên miền dưới dạng chuỗi con từ phía bên phải của địa chỉ email bằng công thức sau:

=RIGHT(A2,LEN(A2)-FIND("@",A2))

Công thức ví dụ sử dụng hàm FIND để trả về vị trí của ký tự ‘@’, là 9 và trừ số vị trí đó khỏi tổng độ dài chuỗi mà hàm LEN tìm thấy để trích xuất kết quả. Các ký tự bên phải của chuỗi bằng hàm RIGHT.

Hàm MID trong Excel

Để trích xuất một chuỗi con, từ giữa chuỗi văn bản, bắt đầu từ vị trí cụ thể, sau đó thử hàm MID trong Excel.

=MID(text,start_num,num_chars)

So với hai hàm Text khác, hàm MID có một tập hợp các đối số hơi khác một chút. Thay vì chỉ xác định chuỗi văn bản gốc (văn bản) và số ký tự cần trích xuất (num_chars), bạn cũng cần chỉ ra vị trí bắt đầu (start_num) trong chuỗi văn bản gốc.

Ví dụ cho Hàm MID:

Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn trích xuất tên đệm từ danh sách tên đầy đủ, vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng công thức dưới đây:

=MID(A2,9,4)

Hàm trên đếm các ký tự trong ô A1 từ trái cho đến khi đến ký tự thứ 9 và sau đó trả về 4 ký tự tiếp theo (bao gồm cả ký tự thứ 9).

Làm thế nào để trích xuất một chuỗi con giữa hai ký tự

Để trích xuất một chuỗi con giữa hai ký tự, hãy sử dụng cú pháp sau:

=MID(text,FIND("char",text)+1,FIND("char",text)-FIND("char",text)-1)
 • text: Một chuỗi mà từ đó chúng ta muốn trích xuất một chuỗi con, đây có thể là một chuỗi văn bản hoặc một tham chiếu đến một ô có một chuỗi.
 • char: Một ký tự cụ thể mà chúng tôi muốn xác định vị trí. 

Ví dụ: giả sử chúng tôi có một địa chỉ email và chúng tôi muốn trích xuất ‘tên miền’ mà không có tên người dùng và phần .com, vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng công thức dưới đây:

=MID(A2,FIND("@",A2)+1,FIND(".",A2)-FIND("@",A2)-1)

Nó hơi khó hiểu, vì vậy chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số chi tiết về công thức:

Chuỗi văn bản – [email protected]

 • A2 Chỉ định ô chứa chuỗi văn bản mà chúng tôi muốn trích xuất chuỗi con.
 • FIND(“@”,A2)+1 là một phần của công thức tìm vị trí bắt đầu của chuỗi con (9), nằm ngay sau ‘@’. Vì vậy, chúng tôi cung cấp ‘@’ làm ký tự của nó.
 • FIND(“.”,A2)-FIND(“@”,A2)-1xác định độ dài của chuỗi con giữa ‘@’ và ‘.’ bằng cách trừ đi vị trí của ‘.’ (21) từ vị trí của ‘@’ (8) và trừ đi 1 từ kết quả.
Xem thêm :  Nguồn xigmatek 400w x-450 x-power 80 plus (en40490)

Đầu tiên, FIND(“@”,A2)+1 trả về vị trí bắt đầu của chuỗi con (9), FIND(“.”,A2)-FIND(“@”,A2)-1tìm số ký tự (12) giữa ‘@’ và ‘.’, Sau đó hàm MID trích xuất số ký tự (chuỗi con) đó từ văn bản.

Đây là công thức cho một ví dụ khác:

=MID(A2,FIND(" ",A2)+1,FIND(" The",A2)-FIND(" ",A2)-1)

FIND(" ",A2)+1 sẽ chỉ định một ký tự khoảng trắng “ ” trong đối số đầu tiên.

FIND(" The",A2)-FIND(" ",A2)-1 là một ký tự khoảng trắng và từ ‘The’ được sử dụng cùng nhau làm đối số đầu tiên trong hàm FIND đầu tiên. Và khoảng trắng được sử dụng làm đối số đầu tiên trong hàm FIND thứ hai.

Đó là tất cả mọi thứ về hàm TEXT trong Excel. Chúng tôi hy vọng bạn đã học được cách sử dụng hàm TEXT.


Hướng dẫn cách sử dụng làm left, right, mid trong Excel


Hướng dẫn cách sử dụng làm left right và hàm mid trong Excel, cách dùng hàm left right và hàm mid trong Excel qua ví dụ minh họa.
? Bộ video học Excel cơ bản Online cực hay và hữu ích: http://bit.ly/35NeSbx
? Bộ video hướng dẫn cách làm Powerpoint toàn tập cực hay: http://bit.ly/2mR6OWj
✅ Đăng ký nhận video hữu ích \u0026 ủng hộ Đỗ Bảo Nam Blog: http://bit.ly/2kSVqrZ
? Những thủ thuật máy tính hay nhất được chọn lọc: http://bit.ly/2OgwZRb
⏬ Download full style Proshow Producer đẹp nhất miễn phí: http://bit.ly/2mmzJB0
Hàm left trong Excel dùng để tách một hoặc n ký tự phía bên tay trái của chuỗi, hàm right trong Excel dùng để tách một hoặc nhiều ký tự phía bên tay phải của chuỗi, hàm mid dùng để tách một hoặc nhiều ký tự ở vị trí bất kỳ của chuỗi. Để hiểu sâu về các hàm left right và hàm mid trong Excel cũng như cách sử dụng của các hàm này, mời các bạn xem video với ví dụ minh họa rất chi tiết, dễ hiểu.
Ở video này mình có một chút nhầm lẫn, đó là ở cột NGÀNH THI, cột này ý đồ của mình là lấy ký tự đầu tiên của mã số, và đó chính là KHỐI THI chứ không phải ngành.
P/s:
Vì một số lý do nên kênh Youtube chính thức của Đỗ Bảo Nam Blog được chuyển về kênh https://www.youtube.com/c/dobaonamblog, các bạn yêu thích Đỗ Bảo Nam Blog xin hãy đăng ký và theo dõi các video tại kênh mới này. Dưới đây là những trang chính thức của Đỗ Bảo Nam Blog:
Youtube official: https://www.youtube.com/c/dobaonamblog
Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/DoBaoNamBlog
Website official: https://dobaonamblog.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button