Tổng Hợp

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2021 chuẩn nhất

   ĐẢNG BỘ ……………                                                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ………………                                                                                        ——————-         

            

 …, ngày… tháng…năm 2021

bảng kiểm điểm CÁ NHÂN

Họ và tên: …………………………………………. Ngày sinh: …/…/…..

Chức vụ Đảng:………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………..

Sinh hoạt chi bộ:…………………………………………………………………………………………….

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp…

– Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.

– Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.

Xem thêm :  Top 55 hình ảnh hôn môi lãng mạn nhất dành tặng lứa đôi

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

– Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.

– Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

– Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.

4. Về tổ chức kỷ luật:

– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực…

– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.

– Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.

– Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền. Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao.

Xem thêm :  Cách đổi tên máy tính tên đăng nhập trên win 10

– Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu quả cao nhất. Đôi khi còn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh

– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn.

– Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp

– Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.

III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém

– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.

Biện pháp khắc phục:

– Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.

– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao

IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:

Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi họ tên)

ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

………… …………. ……………. ………….. ………………
……….. …………. ……………. ………….. ………………
……….. …………. ……………. ………….. ……………..

Chi bộ phân loại chất lượng:

………… …………. ……………. ………….. ………………
……….. …………. ……………. ………….. ………………
……….. …………. ……………. ………….. ……………..

…, ngày… tháng… năm 2021

T.M CHI ỦY

Bí thư

Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:

………… …………. ……………. ………….. ……………..

…, ngày… tháng… năm 2021

T.M ĐẢNG ỦY

 


[Lyric HD] Bản Kiểm Điểm – Rhymastic


Produced by Rhymastic
©SpaceSpeakers 2016

Link SC : https://soundcloud.com/rhymastic1/bankiemdiemrhymastic
Mp3 : https://drive.google.com/file/d/0B0KGL96hsx5NUNiV1ROUHlJSkE/view?usp=sharing

FP Rhymastic : https://www.facebook.com/Rhymastic.SS
FB Rhymastic : https://www.facebook.com/rhymastic

● I do not own this song, I’m just upload it.
● No copyright infringement intended. Video will be removed if requested by the copyright owner.
● For any copyright issues please email us at soi.ganqz@gmail.com

[LYRIC]
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
BẢN KIỂM ĐIỂM
[1]
Hà Nội, ngày này tháng ấy…
Tao xin lỗi, tao thừa nhận là tao sai
Khi chuyện chẳng dính líu mà ngồi phán về người ngoài
Đã không nghe lời mẹ, đã không để bỏ ngoài tai
Một lần nữa, tao xin lỗi rằng tao sai
Khi lên trên cộng đồng mạng đã viết lắm còn viết dài
Để những người IQ thấp chưa muốn đọc đã biết ngại
Và những thằng không muốn hiểu bẻ chuyện đúng thành chuyện sai
Hà Nội, ngày kia tháng nọ…
Tao xin lỗi vì quên mất quyền tự do
Rằng tao muốn viết phải xin phép chúng mày cho
Phải đợi chúng mày xem xét không mày ghét thì chết dở
Bởi haters chúng mày nuôi tao khôn đến bây giờ
Sau này đến khi tao chết chúng mày chôn chúng mày thờ
Chúng mày cho tao tiền bạc, vì thế bố mày phải nghe
Như lời xưa đã dậy, không hater đố mày làm nên
[Hook]
Uhuh…Tao xin lỗi, tao đã sai
Đôi khi tao quên mất mình là ai
Uhuh…Tao thành thật, tao xin hứa
Sau này tao không lặp lại những chuyện này nữa
[2]
Sài Gòn, ngày nọ tháng kia
Tao xin lỗi vì để anh em ta xa lìa
Cùng từng khu tao sống, chung điếu thuốc cụng chén bia
Nhưng danh vọng hấp dẫn tình bạn này đành chia hai phía
Sài Gòn, ngày đó tháng đây
Tao xin lỗi đã chửi bới đến chúng mày
Đòi nằm trên với nằm dưới dù nằm kiểu nào vẫn là gay
Và dù nhạc tao như cứt vẫn phải chèn clip vào quay
Hà Nội, ngày lạ tháng quen
Tao xin lỗi đã xúi dại người anh em
Biến tượng đài Rap Việt thành trò con nít không hơn không kém
Lại còn viết tâm thư vơ đệ tử, làm toàn những chuyện hèn
Hà Nội, ngày này tháng nọ
Tao xin lỗi vì những câu chửi không đáng có
Tao làm sai vẫn phải chửi mày cho bõ
Vì đơn giản niềm kiêu hãnh của tao to
[3]
Việt Nam, ngày tháng lung tung,
Tao xin lỗi đã khiến chúng mày nổi khùng
Đã không chửi bới công an, không khoe dao và khoe súng
Đã không lên án chế độ, không đổ lỗi một cách ngượng ngùng
Tao xin lỗi vì đã không sống cuộc sống nghèo hèn
Không chửi người xoen xoét cũng chẳng xúc phạm người trên
Tao xin lỗi đã từ dưới cống ngầm mà lên
Để bây giờ chúng mày phải dối lòng rằng tao không ai biết đến
Tao xin lỗi đã không chửi bới nhiều như xưa
Vì tao biết, kể cả ở trong nụ cười tao vẫn có lửa
Tao xin lỗi vì làm nhạc toàn hiền lành
Không viết nhạc đâm chém, chẳng lấy máu người làm tiết canh
Viết đến chỗ này, tự thấy đã lan man
Tao xin lỗi vì đã làm bài này mất thời gian
Tao còn nhiều việc khác, nhiều dự án tao phải làm
Nên thôi xin dừng bút, mong chúng mày chớ oán than

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button