Tổng Hợp

10 bài tập excel nâng cao + lời giải cho ai cần

Bạn đang xem: 10 bài tập excel nâng cao + lời giải cho ai cần Tại Website nhahangcarnaval.com

10 Bài tập excel nâng cao + lời giải cho ai cần

10 Bài tập excel nâng cao + lời giải cho ai cần

Nếu bạn đang đi tìm danh sách, list bài tập excel hãy xem ngay 10 Bài tập excel nâng cao + lời giải cho ai cần, thực sự cần

Bài 1: Một số hàm cơ bản. Cho bảng dư liệu sau:

DANH SÁCH THƯỞNG THÁNG 3, CÔNG TY ANZ

TT

Họ đệm

Tên

Giới tính

Ngày công

Thưởng 8-3

Thưởng A

1

Trần Thanh

Mai

Nam

25

 

 

2

Phạm Hùng

Cường

Nam

24

 

 

3

Lê Ngọc

Nữ

26

 

 

4

Phạm Hùng

Dũng

Nữ

22

 

 

5

Nguyễn Thành

Công

Nam

27

 

 

6

Lê Hoài

Bắc

Nữ

25

 

 

7

Vũ Ngọc

Minh

Nam

21

 

 

8

Nguyễn Mai

Lan

Nữ

26

 

 

 

        a) Thưởng 8-3: thưởng 200.000 cho những nhân viên Nữ, còn lại không được thưởng.

 1. Thưởng A: thưởng 300.000 cho những nhân viên có ngày công >=24, còn lại không được thưởng.
 2. Thêm vào cột Thưởng B: thưởng 100.000 cho những nhân viến Nam có ngày công >26 hoặc nhân viên Nữ có ngày công >25.

Bài 2. Sử dụng MS Excel hoàn thành bảng dữ liệu dưới đây:

BẢNG CHI TIÉT BÁN HÀNG

STT

Mã hàng

Tên hàng

Ngày bán

Số lượng

Đơn giá

Thành Tiền

1

BDDQ

 

05/05/2012

12

 

 

2

BDNT

 

06/08/2012

25

 

 

 

CT

 

07/03/2012

10

 

 

 

BDGN

 

08/03/2012

60

 

 

 

BDTS

 

09/08/2012

22

 

 

 

BDGN

 

06/01/2012

24

 

 

 

CT

 

06/03/2012

100

 

 

 

BDTS

 

07/06/2012

240

 

 

 

BDTS

 

09/08/2012

15

 

 

 

CT

 

10/08/2012

5

 

 

 

 1. Thực hiện:
 1. Thao tác tự động điền dữ liệu vào cột STT (theo tứ tự tăng dần 1,2,3…).
 2. Điền cột Tên hàng: Nếu 2 ký tự đầu của Mã hàng là “CT” ghi là “Công tắc” còn lại ghi là “Bóng đèn”.
 1. Tính Đơn giá dựa vào 2 ký tự cuối của Mã hàng và bảng sau:

Mã hàng

Đơn giá

DQ

12.000

TS

14.500

NT

16.000

GN

15.000

CT

3.000

 

 1. Thành tiền = số lượng * Đơn giá. Nếu ngày bán sau ngày 01/06/2012 thì giảm 10% thành tiền.
 1. Hoàn thành bảng thống kê sau:

Tên hàng

Tổng số

Công tắc

 

Bóng đèn

 

 

Bài 3. Một số hàm cơ bản. Cho bảng dư liệu sau:

DANH SÁCH LƯƠNG THÁNG 12 CHO CÁN Bộ CÔNG TY ABC

TT

Họ tên

Chức vụ

Năm sinh

Lương CB

Ngày

Lương

Tạm ứng

1

Đào Mai

1967

900

20

 

 

2

Ngô Nhu

PGĐ

1975

750

26

 

 

3

Mai Lan

PGĐ

1968

600

25

 

 

4

Ngọc Lân

TP

1958

450

23

 

 

5

Nguyễn Hương

TP

1982

600

23

 

 

6

Quốc Khánh

PTP

1977

450

22

 

 

7

Phạm Thành

PTP

1956

300

19

 

 

8

Trần Thuỷ

NV

1972

300

18

 

 

9

Nguyễn Hương

NV

1985

300

27

 

 

10

Lê La

NV

1986

300

28

 

 

 

 1. Thêm vào cột Tuối bên phải cột Năm sinh theo ngày giờ hệ thống, sau đó tính tuối của cán bộ, nhân viên.
 2. Tính lương của nhân viên = Lương CB * NGÀY.
 3. Tính tạm ứng = 80% * Lương.
 4. Thêm vào một cột Thưởng kế cột Lương, tính thưởng

Trong đó: Nếu chức vụ là GĐ thưởng 500000, PGD thưởng 400000, TP thưởng 300000, PTP thưởng 200000, còn lại thưởng 100000.

 1. Thêm vào cột Còn lại ở cuối bảng tính, tính Còn lại =Lương + Thưởng – Tạm ứng.
 2. Tính tổng số tiền còn phải chi cho cán bộ, nhân viên theo danh sách trên; Tính lương bình quân. Tính lương cao nhất, Lương thấp nhất.
Xem thêm :  Mách bạn 9 cách làm cho răng mọc nhanh nhất

Bài 4. Một số hàm cơ bản. Cho bảng dư liệu sau:

BÁO CÁO TÔNG HỢP PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU

TT

Chứng từ

Đơn vị nhận

số lượng

Xăng

Gas

Dầu lửa

SỐ lượng

Thành tiền

SỐ lượng

Thành tiền

SỐ lượng

Thành tiền

1

X001C

Công ty Mây trắng

100

 

 

 

 

 

 

2

G001K

Mây xanh Co

150

 

 

 

 

 

 

 

X002K

Đội xe

200

 

 

 

 

 

 

 

L001C

Công ty ABC

100

 

 

 

 

 

 

 

L002C

Công ty ANZ

50

 

 

 

 

 

 

 

G002C

XN cơ khí

120

 

 

 

 

 

 

 

G003K

XN đóng tầu

80

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng giá

Mặt hàng

KD

cc

Xăng

500

150

Gas

450

120

Dầu lửa

200

100

 

 1. Căn cứ vào ký tự đầu tiến của Chứng từ để phân bổ số lượng vào các cột số lượng của Xăng, Gas và Dầu lửa.
 • Nếu ký tự đầu của chứng từ là X thì số lượng được phân bổ       vào cột Xăng.
 • Nếu ký tự đầu của chứng từ là G thì số lượng được phân bổ       vào  cột Gas.
 • Nếu ký tự đầu của chứng từ là L thì số lượng được phân bổ       vào cột Dầu lửa.
 1. Tính thành tiền cho mỗi cột = số lượng * Đơn giá

Trong đó đơn giá dựa vào bảng giá, có 2 loại giá: giá cung cấp (CC) và giá kinh doanh (KD); nếu ký tự phải của chứng từ là c thì lấy giá cung cấp, ngược lại lấy giá kinh doanh.

 1. Tính tổng cho mỗi cột.
 2. Tính tổng số chứng từ phải xuất HĐ = Tổng của các số là ký tự thứ 4 của mã chứng từ.
 3. Trích xuất ra một danh sách mới với điều kiện số lượng>100.

Bài 5. Một số hàm cơ bản. Cho bảng dư liệu sau:

TÔNG HỢP SỐ LIỆU KHÁCH THUÊ PHÒNG KHÁCH SẠN

TT

Họ tên ỉdìách hàng

số phòng

Ngày vào

Ngày ra

Số ngày ở

số tuần

Số ngày lẻ

1

Trần Thanh

100VIP

30/09/2012

05/10/2012

 

 

 

2

Phạm Hùng

201NOM

23/09/2012

04/10/2012

 

 

 

3

Lê Ngọc

205NOM

06/09/2012

15/09/2012

 

 

 

4

Phạm Hùng

209NOM

12/09/2012

16/09/2012

 

 

 

5

Nguyễn Thành

102NOM

28/09/2012

29/09/2012

 

 

 

6

Lê Hoài

107VIP

25/09/2012

26/09/2012

 

 

 

7

Vũ Ngọc

209NOM

18/09/2012

21/09/2012

 

 

 

8

Nguyễn Mai

210VIP

10/09/2012

11/09/2012

 

 

 

9

Mộng Mơ

202VIP

22/09/2012

26/09/2012

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

a) Tính số ngày ở = Ngày vào – Ngày ra. Tính số tuần, số ngày lẻ (dùng hàm INT, MOD)

 

b) Tính tổng số ngày ở, Tổng số tuần, Tổng số ngày lẻ.

 

Xem thêm bộ 3 đề thi kế toán của học viện ngân hàng:

đề thi thương mại ngân hàng 2021

đề thi tài chính tiền tệ năm 2021

đề thi tài chính doanh nghiệp

Bài 6. Hàm dò tìm (VLOOKUP). Cho bảng dữ liệu sau:

BẢNG LƯƠNG CÁN Bô CÔNG TY ANZ

TT

Họ tên

Mã ngạch

Tên ngạch

Tên đơn vị

Lương CB

Thực lĩnh

001

Đào Hoa Mai

1003

 

Phòng Hành chính

1,200,000

 

002

Ngô Văn Nhu

1002

 

Phòng Hành chính

1,850,000

 

003

Nguyễn Hương

1001

 

Phòng QLCL

1,600,000

 

004

Quốc Khánh

1003

 

Phòng Khoa học

950,000

 

005

Phạm Thành

1002

 

Phòng Quản trị

1,000,000

 

006

Trần Thuỷ

6033

 

Phòng Tài chính

Xem thêm :  Các lá bài thần trong Yugioh với sức mạnh công phá cực lớn

2,000,000

 

007

Nguyễn Hương

1003

 

Phòng Thiết bị

2,200,000

 

008

Lê Dung

1003

 

Phòng Kinh doanh

1,800,000

 

 

Bâng mã ngach và phu cấp

 

Mã ngạch

Tên ngạch công chức

Phụ cấp (%)

1001

Chuyên viên cao cấp

0.25

1002

Chuyên viên chính

0.20

1003

Chuyên viên

0.10

6033

Kỹ sư

0.05

 

Yêu cầu: Dựa vào Bảng danh mục “Bảng mã ngạch và phụ cấp” hãy dùng hàm VLOOKUP để điền dữ liệu vào 2 cột Tên ngạch và Thực lĩnh.

Trong đó: Thực lĩnh = Lương cơ bản + (Phụ cấp * Lương cơ bản)

Bài 7. Hàm dò tìm (VLOOKUP). Cho bảng dữ liệu sau:

BẢNG THỐNG KÊ MUA BÁN HÀNG HÓA

STT

Mã hàng

Tên hàng

Giá nhập

SL nhập

Thành tiên

Giá xuất

SL xuất

Tiền xuất

1

PaOA12

 

 

 

 

 

 

 

2

Pa0C15

 

 

 

 

 

 

 

3

SaOB2

 

 

 

 

 

 

 

4

ToOC23

 

 

 

 

 

 

 

5

HĨ0C12

 

 

 

 

 

 

 

6

HĨ0A13

 

 

 

 

 

 

 

7

ToOB12

 

 

 

 

 

 

 

8

SaOB2

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng mã

Mã hàng

Tên hàng

Giá nhập

SL nhập

SL xuất

Pa

Máy điều hòa Parasonic

300

115

95

To

Máy điều hòa Tosiba

250

85

56

Sa

Máy điều hòa Samsung

210

120

75

Hi

Máy điều hòa Hitachi

220

68

35

 

 1. Dựa vào mã hàng và Bảng mã, điền số liệu cho các cột: Tên hàng, Giá nhập, số lượng nhập, Số lượng xuất.
 1. Tính Thành tiền = Giá nhập * số lượng nhập.
 2. Tính Giá xuất dựa vào Mã hàng: nếu Mã hàng có ký tự thứ 4 (tính từ bên trái) là A thì Giá xuất=Giá nhập+15, nếu là B thì Giá xuất = Giá nhập+12,còn lại Giá xuất =Giá nhập+10
 3. Tính Tiền xuất dựa vào giá xuất và số lượng xuất, định dạng đơn vị tiền tệ là USD.
 4. Tính tổng cộng cho mỗi cột.
 5. Chèn thêm cột Ghi chú ở cuối.
 6. Điền thông tin cho cột ghi chú như sau: nếu SL nhập – SL xuất >=60 thì ghi “Bán chậm”, nếu SL nhập – SL xuất >=30 thì ghi “Bán được”, còn lại ghi “Bán chạy”.

Bài 8. Hàm dò tìm (VLOOKUP). Cho bảng dữ liệu sau:

BẢNG THEO DÕI VẬT LIỆU XÂY DƯNG

Năm 2012

TT

Tên hàng

Ngày nhập

Ngày bán

Nhận xét

SỐ lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

B2

Giấy

12/05/2012

15/05/2012

 

100

 

 

2

AI

Vải bông

01/07/2012

17/10/2012

 

200

 

 

3

DI

Xi măng

30/07/2012

28/09/2012

 

300

 

 

4

C2

Gạch

01/02/2012

12/10/2012

 

120

 

 

5

A2

Vải bông

30/07/2012

28/09/2012

 

400

 

 

6

B3

Bìa

12/05/2012

15/05/2012

 

1500

 

 

7

D2

Xi măng

27/07/2012

28/09/2012

 

300

 

 

8

Cl

Vôi

04/02/2012

15/10/2012

 

120

 

 

9

A3

Vải bông

22/08/2012

28/09/2012

 

400

 

 

10

B4

Giấy

12/07/2012

12/09/2012

 

1500

 

 

 

a) Lập công thức điền giá trị vào cột Nhận xét theo quy định sau:

 1. Nếu thời gian lưu kho <=30 ghi nhận xét: Bán chạy
 2. Nếu 30
 3. Nếu thời gian lưu kho >90 ghi nhận xét: Bán chậm
 1. Dựa vào Ký tự đầu của Mã và Bảng tra cứu dưới đây, dùng hàm VLOOKƯP để điền thông tin vào cột Đơn giá

Bảng tra cứu giá

Mã đầu

Đơn giá

A

100

B

200

c

300

D

120

 

 1. Tính cột Thành tiền = số lượng X Đơn giá X 1.1; định dạng tiền Việt Nam.
 2. Hoàn thành bảng thống kê sau:

Tên hàng

Tổng số lượng

Tổng thành tiền

Giấy

 

 

Vải bông

 

 

Xi măng

 

 

Gạch

 

 

 

Bài 9. Hàm dò tìm (HLOOKUP), các hàm thống kê. Cho bảng dư liệu sau:

Xem thêm :  Top 5 phần mềm ghép ảnh trên máy tính miễn phí và dễ sử dụng

BẢNG THEO DÕI THANH TOÁN PHÒNG Ở KHÁCH SẠN HOA HÒNG

TT

Loại phòng

Ngày đi

Ngày đến

Số ngày

SỐ người

Giá phòng

Giá phụ thu

Tiền phòng

1

A

10/05/2012

22/05/2012

 

3

 

 

 

2

B

23/07/2012

19/08/2012

 

1

 

 

 

3

A

12/06/2012

19/08/2012

 

2

 

 

 

4

B

26/05/2012

07/06/2012

 

4

 

 

 

5

c

19/08/2012

25/08/2012

 

1

 

 

 

6

A

12/08/2012

15/08/2012

 

2

 

 

 

7

B

23/09/2012

30/09/2012

 

4

 

 

 

8

A

14/09/2012

16/09/2012

 

1

 

 

 

9

A

24/11/2012

01/12/2012

 

2

 

 

 

10

B

20/10/2012

20/10/2012

 

2

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng mã đơn giá phòng chia theo loại A, B, c

Loại

A

B

c

Giál

80

65

50

Giá 2

100

85

60

Phụ thu

35

25

15

 

 

 1. Số ngày = Ngày đi – Ngày đến, nếu ngày đi trùng với ngày đến thì tính 1 ngày.
 2. Giá phòng dựa vào loại phòng và bảng đơn giá phòng, nếu phòng có 1 người thuế thì lấy giá 1, nếu có từ 2 người trở lến thì giá 2.
 3. Giá phụ thu dựa vào loại phòng và bảng giá phụ thu.
 4. Tiền phòng = số ngày * (Giá phòng + Giá phụ thu), nhưng nếu khách thuê phòng trên 10 ngày thì được giảm 10% giá phụ thu.
 5. Thống kê số tiền thu được theo từng loại phòng.

Loại

Số người ở

Số tiền thu được

A

80

65

B

100

85

c

35

25

 

Bài 10. Cho bảng dư liệu sau:

Tổng hợp doanh số bán hàng của 3 chi nhánh Công ty ANZ năm 2012

Chi nhánh

Quýl

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Chi nhánh Hà Nội

250

300

380

640

Chi nhánh Đà Nằng

350

280

400

560

Chi nhánh Sài Gòn

520

480

350

500

 

a) Vẽ đồ thị như sau:

 

 

 1. Chỉnh sửa đồ thị theo yếu cầu sau:

Thay đối kiểu tô nền cho Series dữ liệu

Thêm tiêu đề cho đồ thị “Tổng hợp doanh số bán hàng của 3 chi nhánh Công ty

ANZ năm 2012”.

Hiện thị giá trị cho mỗi cột.

 1. Xoay chiều biểu diễn của đồ thị. Gợi ý: Vào Design/Data/Switch Row/Column

Xem thêm: thành lập công ty tnhh tại long biên  &&  thu hồi nợ xấu là gì?

Chúc bạn thành công !


Bài tập Excel nâng cao có hướng dẫn giải [Cực Hay]


Bài tập Excel nâng cao có lời giải, hướng dẫn giải cực hay và bài tập excel khó nhất bài số 7. Trong bài tập excel nâng cao có đáp án này gồm các nội dung nâng cao kế toán sau đây:
Tạo drop down list có giá trị phụ thuộc list khác
Xác định ngày hết hạn bằng cách sử dụng hàm Edate kết hợp hàm Vlookup và hàm If để tính thời gian hết hạn trong excel
Hàm If lồng nhau kết hợp hàm Vlookup
Dùng chức năng Conditional Formatting để tô màu cả dòng dữ liệu
Tính tổng nhiều điều kiện dùng hàm Sumproduc.

Link tải file Excel thực hành: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uEGNLHT9iUkp7TeWgr3e1aldFf_RtrP
Link dự phòng: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rnyQuZnj8L7RqWinqUXlkC0LvJNTTWFV
Video hướng dẫn tải: https://youtu.be/xh2FaH0KSg
Video hướng dẫn hàm Edate xác định ngày đáo hạn, hết hạn: https://goo.gl/v4iQ05
Video hướng dẫn dùng hàm Sumproduct tính tổng nhiều điều kiện: https://goo.gl/yzaeJ7
Video tạo list box phụ thuộc list khác dùng hàm If: https://goo.gl/NgIaLZ

ĐỀ NGHỊ XEM THÊM:
Các tuyệt chiêu hay trong Excel: http://goo.gl/cEPJez
Các video hướng dẫn các hàm Excel: http://goo.gl/N2WXib
Bài tập Excel cơ bản có lời giải: https://goo.gl/2P9LYN
Bài tập Excel nâng cao có lời giải: https://goo.gl/MpZmm7
Các tuyệt chiêu hay trong Word: http://goo.gl/XDfTvA
Tham gia Facebook group chúng tôi: https://www.facebook.com/groups/videotinhocvanphong
Like và theo dõi Fanpage của chúng tôi: https://web.facebook.com/T%E1%BB%B0H%E1%BB%8CCEXCEL1657982731155626

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button